امور تایید اسناد2018-12-26T19:15:43+03:30
  • – تائید اسناد:

– کلیه اسناد قبل از ورود به کشور بایستی به تائید نمایندگی های ج.ا.ا در خارج از کشور رسانده شود.

– تائید اسناد تحصیلی: بر اساس قوانین فعلی تائید کلیه مدارک تحصیلی در خارج از کشور بصورت رایگان انجام می پذیرد.

– کلیه اسناد تجاری، حمل و نقل، بیمه و غیره بایستی قبل از ورود به کشور به تائید نمایندگیهای ج.ا.ا برسد.

–  جهت انجام هرگونه اقدامی توسط وکیل در داخل کشور نیاز  به وکالتنامه رسمی تنظیم شده در یکی از نمایندگیهای ج.ا.ا را دارد.

* – توصیه مهم: این موسسه آمادگی خود را جهت مشاوره و نیابت در پیگیری تائید مدارک و اسناد و تنظیم وکالتنامه و انجام هرگونه اقدامی در داخل کشور را دارد. ضمناً دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور می توانند پس از تائید مدارک خود در یکی از نمایندگیهای ج.ا.ا نیابت در تشکیل پرونده دانشجویی و یا ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلی و یا هرگونه اقدامی در مورد امور دانشجویی در داخل کشور را به این موسسه واگذار نمایند.