امور دانشجویی2018-12-26T18:50:22+03:30

* –  امور دانشجوئی:

– هموطنان متقاضی تحصیل در خارج از کشور می توانند جهت مشاوره و کسب اطلاعات در مورد نحوه و شرایط تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور و همچنین مقررات و قوانین وزارتخانه های علوم و بهداشت با این شرکت تماس حاصل نمایند.

–  دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور: کلیه دانشجویان خارج از کشور می توانند جهت کسب اطلاعات دانشجوئی با نزدیکترین نمایندگی ج.ا.ا. تماس حاصل نموده ضمنا در صورت نیاز به مشاوره و ارائه خدمات می توانند با این شرکت نیز تماس حاصل نمایند.

* – دانستنیها:  دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که دارای پرونده دانشجویی می باشند می تواند از کلیه تسهیلات دانشجویی از قبیل تائید اسناد و مدارک تحصیلی بصورت رایگان – اخذ شناسنامه – اخذ گذرنامه – خروج دانشجویی جهت خود و خانواده و سایر تسهیلات پیش بینی شده در قوانین استفاده نمایند.

–  دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که به هر دلیل فاقد پرونده دانشجویی هستند می توانند جهت تشکیل پرونده و استفاده از تسهیلات دانشجویی به نزدیکترین نمایندگی ج.ا.ا در حوزه خود مراجعه نمایند.

–  انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاههای داخل کشور: دانشجویان که تمایل دارند جهت ادامه تحصیل به یکی از دانشگاههای داخل کشور منتقل شوند بایستی جهت آشنائی با شرایط انتقال با سایتهای وزارت علوم و بهداشت مراجعه نمایند.

* – توصیه مهم: دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور می توانند جهت مشاوره و نیابت در پیگیری کلیه امور مربوط به خود و خانواده خود که در کلیه وزارتخانه ها، ارگانها و نهادهای ج.ا.ا قابل پیگیری است از قبیل تشکیل پرونده دانشجویی، انتقال به داخل کشور، نحوه تحصیل در داخل کشور، معافیت تحصیلی، خرید خدمت سربازی، نحوه اخذ خروجی دانشجویی، تائید مدارک تحصیلی وامور تحصیلی اتباع خارجی در ج.ا.ا سایر امور مربوط را به این شرکت واگذار نماید امور تحصیلی اتباع خارجی از ج.ا.ا