امور گذرنامه2018-12-26T18:52:35+03:30
  • – امور گذرنامه:

– صدور، تمدید و سایر خدمات گذرنامه ای هموطنان داخل کشور توسط اداره گذرنامه نیروی انتظامی و شرکتهای خدماتی (پلیس +10) در مراکز مختلف تهران و شهرستان انجام می گردد.

– هموطنان خارج از کشور جهت صدور، تمدید و یا هرگونه مشکلی در رابطه با گذرنامه خود و یا خانواده به نزدیکترین نمایندگی ج.ا.ا مراجعه نمایند.

* – توصیه مهم: کلیه هموطنان در خارج ازکشور که به نحوی مشکل گذرنامه ای و برگه عبور دارند و رفع مشکل آنها مستلزم پیگیری در داخل کشور می باشد می توانند ضمن مراجعه به نمایندگیهای ج.ا.ا در حوزه مربوطه از مشاوره این شرکت و همچنین نیابت در پیگیری موضوع را درخواست نمایند.