خدمات دانشجویی2017-10-16T13:43:26+00:00

موسسه تاپ ایرانیان تمام خدمات دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور را ، به نیابت از دانشجویان در ایران و سایر کشورها انجام می دهد.

خدمات ما در این زمینه شامل موارد زیر است:

  • تایید مدارک تحصیلی
  • انتقال و جابجایی پول و ارز
  • تعیین تکلیف وثیقه های دانشجویی
  • دریافت انواع گواهی نامه های دانشجویی
  • کارهای مربوط به نظام وظیفه و معافیتهای تحصیلی
  • انجام و پیگیری کلیه کارهای مربوط به دانشگاه ، امور خارجه ، نظام وظیفه و ….
  • انجام امور انتقال دانشجویان برای ادامه تحصیل به دانشگاه های داخل کشور